Szendrő Város honlapja - Szociális Szolgáltató Központ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Intézmények / Városi Szociális Szolgáltató Központ

Intézményvezető: Kisidáné Gríger Ildikó
Székhely: Városi Szociális Szolgáltató Központ
Cím: 3752 Szendrő, Rákóczi u.26-28.
Telefon: 48/560-566
E-mail:szocszolgkozpont@szendro.hu
Telephely: Idősek Átmeneti Gondozóháza
Cím: 3752 Szendrő, Béke út 1.
Az intézmény:

 • Alapító és felügyeleti szerve: Szendrő Város Önkormányzata
 • Fenntartója: Szendrő Város Önkormányzata
 • Jogállása: önálló jogi személy, és részben önálló gazdálkodási személy
 • Alapítási ideje: 1998.január.01
 • Vezetője: az igazgató, akit Szendrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete nevez ki
  Átadásra került az új Szociális Szolgáltató Központ Képek

Negyven idős ember napközbeni ellátását, 150 fő étkeztetését és több mint 800 család mindennapi életét segíti az új szendrői Városi Szociális Szolgáltató Központ.
AZ Új Széchenyi Terv keretében a kormány több mint 190 millió forinttal támogatta az új intézmény megvalósítását, amely ellátja a város és környező települések gyermekjóléti feladatait is.
A teljesen új építésű, két szinten összesen 680 m2 nettó alapterülettel rendelkező közintézmény építése során kiemelt szerepet kapott a fizikai és az info-kommunikációs akadálymentesítés és kiépítették a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is. Ötven készülék az ellátottakhoz kerül, öt készülék a gondozókhoz. A központban a nappali ellátás során internet-hozzáférést is biztosítanak az időseknek, de a projektnek része egy akadálymentes honlap létrehozása is. A központ korszerű felszereltsége jelentősen javítja a körzethez tartozó települések lakosságának szociális ellátását. A szolgáltató központ a komplex szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat is el fogja végezni.
A program keretében a központ dolgozói speciális, a térség sajátosságaihoz igazított (kommunikációs és konfliktuskezelési, családgondozói, személyiségfejlesztési) tréningek segítségével készülnek fel a gyermekjóléti feladatokra.
A megnyitón Tomorszki István polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Kresák Zoltán projekt menedzser ismertette a megvalósult beruházást. Ünnepi beszédet mondott, és a szalagot átvágta Soltész Miklós államtitkár. Az intézményt megáldotta és felszentelte Dragos Tamás görög katolikus helyettes lelkész. Az ünnepség részeként a Szendrői Népdalkör rövid műsorát tekinthették meg a résztvevők, ezt követően Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető szavalata hangzott el.

A Szociális Szolgáltató Központ új épülete
/ LátványtervÉletet az éveknek – Térségi szociális szolgáltató és gondozóházi fejlesztés a Felső-Bódva Völgyében TIOP-3.5.1-10/1-2010-0002
»
Szórólap»


  Az intézmény alaptevékenységei

A. Alapellátás:

 • házi segítségnyújtás
 • étkeztetés
 • nappali szociális ellátás (nappali ellátást nyújtó idősek klubja, 40 fő)
 • fogyatékos személyek segítése
 • szociális információszolgáltatás
 • családsegítés
 • gyermekjóléti szolgáltatás

B. Szakellátás:

 • időskorúak szociális ellátása elhelyezéssel (Idősek Átmeneti Gondozóháza, 15 fő)

Házi segítségnyújtás:

 • A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
 • A házigondozónő feladata, hogy munkája során segítséget nyújtson ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő, fizikai, mentális szociális szükséglete biztosított legyen.

Étkeztetés:

 • Étkeztetés keretében étkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azok számára, akik koruk, egészségügyi állapotuk miatt erre rászorulnak, igénylik.
 • A lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:
  • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztásával
  • elvitelének lehetővé tételével
  • lakásra szállításával

Nappali ellátást nyújtó idősek klubja:
Nappali ellátást nyújtó intézmény az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatást szervez. A klub alkalmas a közösségi együttlétre, a pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, napi egyszeri meleg étel tálalásával történő elfogyasztására. A klubon belül 12 fő részvételével egy Népdalkör alakult, immár két éve folyamatosan fellépnek helyi és környékbeli rendezvényeken. Bódva völgyi és Csereháti népdalokat kutatnak és énekelnek.

Fogyatékosok személyi segítése: Az 1998/26 tv. értelmében, esélyegyenlőséget kell biztosítani a fogyatékkal élő társaink számára is. A társadalom egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal, lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán, vagy egyáltalán nem képesek élni. A Szendrőn élő fogyatékosok nagy része a szolgáltatásainkat igénybe is veszik.

Információ szolgáltatás: Ez a tevékenység, mint szolgáltatás 2005. július. 01-től épül be alaptevékenységünkbe.

Családsegítés: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Feladata:

 • információnyújtás
 • ügyintézésben veszteglők hivatalos ügyeinek intézése
 • pszichés- jogi tanácsadás
 • életvezetési tanácsadás
 • egészséges életmódra nevelés
 • családi konfliktusok, működési zavarok megoldásában közreműködés

Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermek test, lelki egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését a kialakult veszélyeztetettségét megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek családba történő visszahelyezését szolgálja, a szociális munka, módszereinek és eszközeinek felhasználásával. A gyermekjóléti szolgálat szervezi és hívja életre a az észlelő-és jelzőrendszert ő koordinálja ezen szervezetek muködését.

Mentálhigiéniás szolgáltatás
Intézményünkben ez a szolgáltatás igénybe vehető a mentálhigiénikus által. Lelki problémák megoldását segíti.

Időskorúak szociális ellátása elhelyezéssel
( Idősek Átmeneti Gondozóháza)

Az intézmény átmeneti elhelyezést nyújt 15 személy számára, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni. Ideiglenes jelleggel legfeljebb 1 év időtartamra teljes körű biztosít. Az átmeneti elhelyezést, különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével egy alkalommal egy évre meghosszabbíthatja. A klub keretében működő Népdalkör rendszeresen részt vesz a helyi és környékbeli települések kulturális rendezvényein.

Városi Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Átmeneti Gondozóháza
Képek az avatásról

 IMPRESSZUM
© 2001-2014
SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu