Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. június 1. naptól - 2027. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval. Koordinálja az intézmény településüzemeltetési feladatait, valamint a közfoglalkoztatási programokat szervezi, bonyolítja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képesítést képzettséget igazoló iskolai végzettséget okiratok másolata,

        szakmai-, vezetői tapasztalatról szóló igazolás

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        Nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

        nyilatkozat arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giákné Szarvas Andrea nyújt, a 06-48/560-506/119. mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/MÜ/85/2021. , valamint a munkakör megnevezését: GAMESZ Igazgató.

        Elektronikus úton Szaniszló János részére a polgarmester@szendro.hu E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton www.szendro.hu oldalon keresztül.

        Személyesen: Szaniszló János , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók kiválasztásáról – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe vételével - Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hoz döntést

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szendrő Város Honlapja - 2022. február 24.

        Szendrő Város Önkormányzat Facebook oldala - 2022. február 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szendro.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.