Szendrő Város honlapja - Hétszínvirág Óvoda

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Intézmények / Szendrői Hétszínvirág Óvoda

Intézményvezető: Báriné Ujvári Krisztina /Vezető óvónő/
Cím: 3752 Szendrő, Bem út 2/b.
Telefon: 48/ 560-563
Telefon: 48-460-131
E-mail: ovoda@szendro.hu
OM azonosító: 028851
rzsszám: 668231
Az óvoda fenntartója:
Szendrő Város Önkormányzat
Címe:
3752, Szendrő, Hősök tere 1.Telefon: 48 / 560-508

  Átadásra került az óvoda új épülete /Képek

Az "Esélyt az induláshoz" óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban c. projekt elnyerésével ismét bővítésre került a Bem úti óvoda 4 csoportszobával és 1 terasszal. Ennek következtében a Petőfi téri tag óvoda megszűnt és a Bem úti lett a központi óvoda, mely 8 csoporttal, azaz 200 férőhely befogadásával várja a kisgyermekeket. Az épület ünnepélyes átadására 2013. szeptember 20-án került sor, mely eseményen ünnepi beszédet mondott:
Tomorszki István polgármester úr,
Riz Gábor a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés alelnöke,
Szaniszló János városunk volt polgármestere, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője,
Rescsánszki Béláné a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetője.
Az épületet megáldotta Benke András református tiszteletes úr.
Az óvodás gyermekek műsorukkal színesítették az ünnepséget.

  Csoportbeosztás,személyi, tárgyi feltételek
  • Intézményünk hét gyermekcsoporttal működik. A gyermekcsoporthoz 12 óvodapedagógus 1 fő óvodavezető, és 6 szakképzett dajka tartozik.
  • Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.
  • A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.
  • Feladatunk értékeink megőrzése, továbbadása, hagyományok, népszokások ápolása.
  • Az óvodánkban dolgozó pedagógusok lelkiismeretes munkáját dicsérik a jól megszervezett kirándulások, tavaszt köszöntő vagy gyermeknapi programok.
  • Az óvoda épületében a csoportszobák tágasak, világosak. Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája, karbantartottsága jó feltételeket termet a nevelő munkához.
  • A csoportszobák berendezése, bútorzata – az óvodapedagógusi ötletességnek, leleményességnek köszönhetően esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységeket.
  • Óvodai nevelő munkánk eszközrendszerének felszerelésére, korszerűsítésére, fejlesztésére célzottan törekszünk, mindent megteszünk az eltérő szociokulturális helyzetű családok gyermekeinek fejlesztésére.
  • Udvarunk felszerelései, játszóhelyei kitűnő lehetőséget nyújtanak a mozgásfejlesztésre, tartalmas játékra.
  • Valamennyi óvodapedagógus azon fáradozik, hogy a reá bízott gyermekek testileg, értelmileg, érzelmileg jól fejletten, vidám gyermekként őrizzék az óvodáskor emlékét."Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért, s jóért, amit tehetünk."/Széchenyi István/
  Nevelési program

Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy az életkori és az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva játékosan, változatos tevékenységeken keresztül valósítjuk meg a nevelési feladatokat. Nagy hangsúlyt fektetünk a motivációra, a foglalkozási területek komplexitására, az egyéni bánásmódra, az érzelmi nevelésre, gondozásra. Az óvodás gyermek számára a legfontosabb tevékenyégnek a játékot tekintjük. Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, a harmonikus, nyugodt, családias, egymásra figyelő, segítő, támogató, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat megerősítő óvodai élet. Figyelembe vesszük nevelési alapelveink kialakítása során azt a követelményt, hogy a gyerekek milyen társadalmi környezetből érkeznek hozzánk. A szociális körülmények romlása, a megélhetési gondokkal küzdő családok gyermekeinek családi környezetből hozott negatív megnyilvánulásai nehéz helyzetet teremtenek. A 170 fő óvodás gyermek közül a szociálisan hátrányos helyzetű 156 gyermek.
  Pedagógiai program

edagógiai Programunk adaptációi. Az Országos Közoktatási Intézet által minősített Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program: Ez a program lehetővé teszi a helyi viszonyok, lehetőségek ismeretében egyéni sajátosságaink, arculatunk kibontakoztatását is. A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásának lehetőségével a képességfejlesztést helyezzük a nevelés középpontjába: Alkalmazni képes tudás, képességek, készségek megszerzését,a mely megalapozza az egész életen át tartó tanulást. Ezzel is segíteni kívánjuk az önállóság, belső kontroll, nyitottság, rugalmasság, kreativitás, tolerancia, együttműködési készség, kritikus gondolkodás, probléma megoldás, személyiségjegyek kialakulását. Az érzelmi és erkölcsi nevelés komoly hangsúlyt kap nevelési gyakorlatunkban. Nevelőtestületünk a cselekedtetést elsődleges fontosságúnak tartja, mert a személyes megtapasztalás útján szerzett ismeret sokkal tartósabb, s az életre való felkészítést jobban szolgálja.
A szülői igényeknek megfelelően fokozottan odafigyelünk arra, hogy a gyermekek testileg-lelkileg egészségesen kerüljenek az iskolába, és zökkenőmentesen kezdjék az iskolás éveket.Kiemelt feladatként foglalkozunk a hátrányos helyzetben élő-sok esetben a nevelés valamennyi területén-lemaradt gyermekekkel, az egyéni képességek, egyéni adottságok figyelembevételével.

  Gyermekképünk

A gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretet teljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek, továbbá a genetikai adottságaik, egyéniségük kibontakozzon, személyiségükben a tevékeny, érdeklődő, érzelem gazdag, toleráns, kreatív jegyek felismerhetők legyenek. Játékukban önálló elképzelésük megvalósuljon, aktívan vegyenek részt a tevékenységekben. Érzékeljék a társas együttlétből adódó érzelmi többletet, vonzódjanak társaikhoz és a felnőttekhez. Tudjanak örülni a természet, a tárgyi környezet szépségeinek.

  Óvodaképünk

A gyermekközpontú szemléletünk és az ezen alapuló légkör alapvető feltétele, hogy ismerjük gyermekeink testi, lelki, szellemi szükségleteit, s a vegyes csoportokban a 3 éves és a 8 éves gyermek egyaránt jól érezze magát, mert így egyénileg változó igényeit kielégítheti.
Óvodánkban a kis és nagy döntések mindig a gyermek szempontjai szerint dőlnek el.
Otthonos légkörű óvodánkban mód van az együttlétre, de az elkülönülésre is, a közös és a magánszféra (kincsek) őrzésére egyaránt.
Értő odafigyeléssel fordulnak a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felé. A környezeti nevelés minél szélesebb körben való megvalósulása céljából kiemelt feladatnak tekintjük a környezet iránti felelősség tudat kialakítását és a gyermek környezettudatos magatartásának megalapozását.
  Az óvodai nevelés célja

A környezettudatos magatartás megalapozása mellett a gyermekek erkölcsi nevelése, az erkölcsös magatartás gyakorlása. Az óvoda összes alkalmazottjától elvárás a gyermekek és egymás iránti pozitív attitűd, érzelmi töltés. Az óvoda nevelje a gyermekeket annak elfogadására, hogy az emberek különböznek egymástól.
Szeretetteljes. Gyermekközpontú, másságot elfogadó légkörben, különös tekintettel az eltérő fejlődési ütemre.A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknek estében együttműködés az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. Sokoldalú képességfejlesztéssel az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és érzelmi érettség kialakítását biztosítjuk.
  Alapelveink

A gyermek személyiségéből kiindulva, olyan szeretetteljes óvodai légkörmegteremtése, amelyben a gyermeket szeretet, megbecsülés övezi.A másság elfogadása, tiszteletben tartása.Az életre való felkészítés tevékenységek, tevékeny életre alapozott nevelőmunka megvalósításával.Nyugodt családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.Nevelő munkánk középpontjában a gyermekek érdeke érvényesül.
  Hagyományrendszerünk

A "holnap öröme" a gyermekek elé állított távlatok fokozzák a nevelés hatékonyságát, ezért többféle tevékenységet igyekszünk hagyománnyá tenni óvodánkban.Fontos jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy népi kultúrából ismerjék meg gyermekeink szokásokat, hiszen ilyenkor "tiszta forrásból" merítünk.

Lényeges, hogy az ünnepnapok emelkedjenek ki a mindennapokból, hangsúlyozzuk dekorációval, ünnepi ruhával. Az ünnep örömét csak a szülők közreműködésével tudjuk minden gyermek számára biztosítani, ezért fontos aktív közreműködésük, segítségük. Az ünnepek megszervezése, a nevelőtestület döntése alapján történik, a gyermekek érdeklődését, a szülők igényeit és az adottságokat figyelembe véve.
  Ünnepeink

A gyermekek életének jeles napja: születésnap
Nemzeti ünnepek: Október 6, 23. Március 15.
Jeles napjaink: Takarítási világnap, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld világnapja, Madarak Fák napja, Környezetvédelmi világnap, Nemzeti összetartozás napja, Karácsony, Anyák napja
Hagyományápolás: Őszi fesztivál, Mikulás várás, Ádventi munkadélután, Karácsonyi bábelőadás, Farsang, Tél búcsúztató, Verses-mese délelőtt, Egészséghét, Húsvét, Nyíltnap, Rendőrnap, Tűzoltónap, Sportnap, Gyermeknap, Vidám-zenés műsor, Iskolába menők búcsúztatása

Feladatunk értékeinknek megőrzése, továbbadása, hagyományok, népszokások ápolása.

 

 

 

 Adatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2021

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu