Szendrő Város Önkormányzat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. április 01-2025. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Fő utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, az intézmény szakmai munkájának teljes körű irányítása, az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény teljes jogú képviselete. Vezetőként felel az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a kulturális tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért. A közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények, stb.) szervezése, ellátása, mellett elvégzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú képesítés (főiskola, egyetem), szakirányú végzettség:  a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1),vagy 6/B § (5) bekezdés szerinti végzettség, vagy 6/F § (1) bekezdés szerinti végzettség, valamint a  a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G §. szerinti végzettség, vagy írásbeli nyilatkozat, annak két éven belüli megszerzéséről,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        intézményvezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

        A pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        10 év vezetői gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Helyismeret, széles körű kapcsolatrendszer

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, (iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevél, szakmai gyakorlatot igazoló munkahelyi iratok,igazolás vezetői gyakorlatról),

        az intézmény vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,)

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt.20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.

        Nyilatkozatok:

        1. vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról, 2. a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 3. nem áll fenn a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség, 4. adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában, véleményezésében résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik 5. a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.

        6. a 150/1992. (IX.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giákné Szarvas Andrea nyújt, a 46/560-506/119.mell. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szendrő Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/MÜ/40-1/2020, , valamint a munkakör megnevezését: közművelődésszervező.

és

        Személyesen: Dolányi János, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő, valamint a Kjt. végrehajtásáról a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) b) pontjában megjelölt taggal kibővített Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezi. A kinevezésről Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szendro.hu - 2020. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szendro.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.